VI nagroda (ex aeuqo) – Viacheslav Zubkov

Ukraina

2000 USD